رد شو

سرعت زندگی خیلی بالاست! ای کاش می تونستم متوقفش کنم و بفرستمش پارکینگ تا ادب بشه و منو دیگه جا نذاره!!! نباید دیگه جا بذاره، نباید دیگه جا بمونم، دیگه جا نمی مونم...

/ 5 نظر / 12 بازدید
کیمیا

حالا چرا اینقدر قاط زدی؟ سوت و کف و خوشحالیات مال اون قدبلنداست و غرغرات مال ما؟[نیشخند]

آفتاب

عوض انگشت تو بینی کردن و چرت زدن چشاتو باز می کردی که جا نمونی حالا غر نزن بدو بابا!

مهتاب

تو رو جا گذاشته؟ [قهقهه] تو که 100 سال جلوتری که بابا! [زبان]

مهتاب

ای ول کیمیا جان [مغرور] [شوخی]

آفتاب

هنوز داری می دویی؟ نرسیدی؟!