فصل انتخاب

دوباره فصل انتخاب راه جدیدی رسیده است! چقدر سخته وقتی مقابل چند راهی ایستاده ای، راههایی مه گرفته که نمی توان دید آیا به آبادی می رسند یا به ناکجا آباد!

رفتن رسیدن است، مگر نه؟

/ 0 نظر / 14 بازدید