پسر بد

تا حالا کسی رو اینطوری از خودم نرنجانیده بودم. این اتفاق فقط به این خاطر افتاد که بجای رفتار بر اساس مرامم، راهنمایی گرفتم از چند دوست!

اما بعد سعی کردم از دلش در بیارم، تا حالا که موفق نشده ام.

پ.ن. خوشحالم! آشتی کردیم.

/ 1 نظر / 14 بازدید
شهربانو

سال نو بر شما مبارک. اما فکر کنم فردا از دلش بیرون بیاد. چون از بزرگترهایمان شنیده ایم سال نو کدورتها و رنجها از دل بیرون می رود