روی دگر

داشتم فکر می کردم، زندگی ...

ترجیح داده شد که نوشته نشود! مثبت می مانیم:

خیلی زیباییهایش را به من نشان داده و خیلی شیرینی هایش را چشیده ام، و هر روز و هر روزم ، خواستنی تر و شیرین تر است.

روی دگر؛ نه! فقط یکرو.

/ 2 نظر / 14 بازدید
کیمیا

بابا بریز دور این مثبت بازیا رو. آدم باید حرف دلشو اگه نمی گه به کسی- حداقل بنویسه.

آفتاب

نه بابا زندگی پررو تر از این حرفاست پسر