به رنگ Earl Grey Tea

چقدر شیرینه، وقتی برام تعریف می کنه که عاشقم بوده! و شش هفته می پائیدتم! عاشق رنگ چشم هامه...

/ 4 نظر / 21 بازدید
کیمیا

کییییییییییی؟ توضیح بده زود باش دیریریریریری دیریریری[هورا][هورا][هورا]

رفیق

شیرین تر از اون اینه که هنوز از شنیدن این کلیشه که عاشق رنگ چشاتم ذوق میکنی! باور کن دارم جدی میگم.

مهتاب

[لبخند] حس قشنگیه

فائزه(قلب ِ تپنده)

خوشحالم برات .. [لبخند]